phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Activity
Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)
Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)
กิจกรรมที่ช่วยวางรากฐานและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นสมมติตามจินตนาการและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว
ไปพร้อมๆ กับการเล่น เรียน และรู้จักกับเพื่อนน้อยวัยซนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน


Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)
กิจกรรมที่ช่วยวางรากฐานและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นสมมติตามจินตนาการและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว
ไปพร้อมๆ กับการเล่น เรียน และรู้จักกับเพื่อนน้อยวัยซนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน