phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Activity
Kiddy (อายุ 4-5 ขวบ)
Activity สำหรับอายุ 4-5 ขวบ

กิจกรรมกลุ่ม (วิชาการทำงานร่วมกับผู้อื่น)
กิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆ เรื่องการยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย Soft Skill ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น


สำหรับอายุ 4-5 ขวบ
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องราวรอบตัวที่ช่วยวางรากฐานและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ
ไปพร้อมๆ กับเพื่อนน้อยวัยซนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน