phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Workshop
Book Binding
สร้างสรรหนังสือทำมือในแบบฉบับของตัวเอง โดยที่เด็กๆ ที่รักการประดิษฐ์ประดอย จะได้มีโอกาสนำเศษวัสดุ กระดาษหรือของที่มีใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ มากไปกว่านั้นเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีถนอมและรักษาสมุดหรือหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ดีและน่าใช้กันค่ะ


กิจกรรม Book Binding จัดให้มีขึ้น  โดยที่เราแอบหวังเล็กๆ ว่าเราจะได้มีส่วนปลูกฝังนิสัยรักหนังสือ พร้อมไปกับการรักการบันทึกและรักการอ่านให้กับเด็กๆ เพราะเราเชื่อว่าศิลปะสามารถสร้างความงานในใจ  ผ่านการดูแลเอาใจใส่ลงในสมุดและหนังสือ  ได้ฝึกการบ่มเพาะนิสัยใหม่ๆ เพื่อที่จะเรียนรู้และรักสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น  

ส่วนใหญ่กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมหรือตามเทศกาลพิเศษต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมและรณรงค์การรักการอ่านผ่านงานศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่ง สนใจสามารถตรวจสอบตารางประจำเดือนได้ที่ News & Event ค่ะ