phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Activity
Junior (อายุ 6-8 ขวบ)
Activity สำหรับอายุ 6-8 ขวบ

กิจกรรมกลุ่ม (วิชาการทำงานร่วมกับผู้อื่น)
กิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆ เรื่องการยอมรับความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย Soft Skill ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
- ทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย
- ทักษะการค้นคว้า และหาคำตอบ


Junior (อายุ 6-8 ขวบ)
 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ที่สอดแรกทักษะด้านการอ่าน การค้นหาคำตอบ เด็กรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองให้เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคใหม่