phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Activity
Young Adventure (อายุ 6-8 ขวบ)
Young Adventure (อายุ 6-8 ขวบ)
กิจกรรมการ "เล่น" ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาให้ฝึกสมองในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเรื่องตรรกะ ฝึกการคำนวณและฝึกมิติสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคกูเกิ้ล เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นคว้า และทดลอง


Young Adventure (อายุ 6-8 ขวบ)
กิจกรรมการ "เล่น" ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาให้ฝึกสมองในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเรื่องตรรกะ ฝึกการคำนวณและฝึกมิติสัมพันธ์
พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคกูเกิ้ล เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นคว้า และทดลอง