phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
Activity
Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)
Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Communication and Creativity) กิจกรรมท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีอิสระในการฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกสื่อสาร พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ


Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Communication and Creativity)
กิจกรรมท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีอิสระในการฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกสื่อสาร พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ