phone 095-782-2589, 045-950-418
เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun
ACTIVITY
กิจกรรมสร้างสรรค์
สนุกกับเพื่อนและได้แบ่งปันความรู้

สนใจกิจกรรม Click | MORE...
Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)
Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Communication and Creativity) กิจกรรมท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีอิสระในการฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกสื่อสาร พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ

สนใจกิจกรรม Click | MORE...
Young Adventure (อายุ 6-8 ขวบ)
Young Adventure (อายุ 6-8 ขวบ)
กิจกรรมการ "เล่น" ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาให้ฝึกสมองในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเรื่องตรรกะ ฝึกการคำนวณและฝึกมิติสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคกูเกิ้ล เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นคว้า และทดลอง

สนใจกิจกรรม Click | MORE...
Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)
Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)
กิจกรรมที่ช่วยวางรากฐานและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นสมมติตามจินตนาการและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว
ไปพร้อมๆ กับการเล่น เรียน และรู้จักกับเพื่อนน้อยวัยซนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

สนใจกิจกรรม Click | MORE...
1