Board Games – English

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษด้วยบอร์ดเกม เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกสนานกว่าที่เคย ทั้งสนุกและได้ฝึกทักษะ

Years old อายุ 4 ปีขึ้นไป
Class size 5,000 BAHT