DIY

งานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น งานเม็ดบีด ปอมปอม งานกระดาษ ที่สร้างความท้าทายความสามารถของเด็ก ทั้งช่วยบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก จินตนาการ และที่เป็นมากกว่าศิลปะ คือทำให้เด็กเห็นทางเลือกใหม่ๆ ในการเรียนรู้ และได้ลงมือทำจริง!

Years old อายุ 4 ปีขึ้นไป
Class size 2,000 BAHT