image

Hey ! That’s My Fish

เกมนี้เริ่มได้ ตั้งแต่ 8 ขวบ แต่เราก็ฝึกให้เด็กๆ 6 ขวบได้ใช้ไหวพริบ คิดและสนุกไปกับทิศทาง การนับจำนวน